Мастер студије

Предвиђено вријеме трајања студија другог циклусу на Студијском програму за математику и информатику је два семестра, односно једна академска година. Студије се организују као редовне, а начин извођења студија је образовање у сједишту.

Студенти који желе да упишу мастер студиј полажу пријемни испит.

Сваки семестар траје 15 седмица, а два семестра чине једну академску годину. Укупан број ECTS бодова по семестру је 30, тако да студент током једногодишњег циклуса оствари укупно 60 ECTS бодова.

На почетку студија студент бира усмјерење (једно од два понуђена).

Завршни (мастер) рад студент може да пријави у складу са одредбама Правила студирања на I и II циклусу студија. Сви предмети су једносеместрални. Број ECTS бодова и фонд часова за поједине предмете зависе од специфичности сваког предмета. Мастер рад подразумијева научно-истраживачки и самостални рад студента. У овиру мастер рада студент треба примијенити стечено теоријско знање на рјешавање постављених проблема, при чему у пуној мјери треба да дођу до изражаја истраживачке и аналитичке способности кандидата.
Циљ студија другог циклуса из математике јесте образовање високостручног кадра из математике који ће након студија бити способан за даљи самосталан научно-истраживачки рад.

По завршетку студија другог циклсуа, студент ће:

  • усвојити основне и напредне појмове, методе и технике математичке анализе и њених примјена, односно алгебре и геометрије,
  • на основу сопствених интересовања и избора понуђених предмета стећи дубља знања из области за коју је заинтересован,
  • бити оспособљен да прати и користи литературу, надограђује своје знање савременим резултатима.

Методе извођења наставе наведене су у садржају сваког предмета. Као методе извођења наставе користе се предавања, рачунске и теоретске вјежбе, а предвиђене су и домаће задаће као вид самосталног рада студената.

Током трајања семестра, у оквиру сваког предмета предвиђене су провјере знања студената у облику тестова. Такође, за сваки предмет предвиђен је завршни испит који се организује у писменој или усменој форми. Након завршеног другог циклуса академских студија математике студенти ће бити спремни за рад у високообразовним институцијама (факултетима), институтима, заводима, средњим школама, а такође ће им мастер студије бити добра основа за даље школовање, тј. докторске студије.